JavnySejm — Java API dla Sejmometru

Czym zaj­mują się posłowie?
Niby wiadomo: siedzą w bufe­cie albo w telewiz­orze — rzadziej na sali ple­narnej. Poza tym, oglą­dają gołe baby na iPadach, kłócą się, no i od czasu do czasu głosują.

Wszys­tko to prawda, ale w między­cza­sie, z więk­szymi lub mniejszymi sukce­sami, tworzą obow­iązu­jące w naszym pięknym kraju prawo.

Jak to się dzieje, w rozbi­ciu na czyn­niki pier­wsze, stara się pokazać ser­wis Sej­mometr.

Jak już Sej­mometr to pokaże, można się do tego dobrać przy pomocy ślicznej javowej bib­lioteki mojej konstrukcji.

Po więcej infor­ma­cji zapraszam tutaj: Javny­Sejm.

Dobrej zabawy

Okna i dialogi w javafx

Swing był oczy­wisty.
Okno było oknem a dia­log dialo­giem.
Od momentu pojaw­ienia się JavaFX, nic nie już nie jest takie samo…
Czy­taj więcej »

Moja pierwsza kropka — JavaFX 2 tutorial

Skoro już udowod­niłem, że warto zain­tere­sować się JavaFX 2, pokażę teraz jak jej używać.

Sama insta­lacja nie powinna nikomu nas­tręczać spec­jal­nych prob­lemów. Po jej szczegółowy opis odsyłam do jedynego słusznego źródła.

Jeśli już wszys­tko co trzeba zostało pobrane, roz­pakowane i zain­stalowane — nad­szedł czas na właś­ciwą zabawę czyli postaw­ie­nie pier­wszej kropki.
Czy­taj więcej »

JavaFX 2 — czy warto?

Na początku było AWT. Słabe było, to prawda. Nadawało się w prak­tyce tylko do tworzenia mniej lub bardziej efek­townych apletów, pra­cowicie mru­ga­ją­cych na stronach WWW. Pro­jekt tej bib­lioteki był równie kiep­ski jak jego real­iza­cja. Założe­nia, że tych kilka brzy­d­kich kon­trolek wystar­czy każdemu, nie miało prawa się obronić.
Czy­taj więcej »